KIPOS | Hướng dẫn sử dụng tính năng Kiểm kê kho trên phần mềm Quản lý thư viện KIPOS

Kiểm kê là quá trình kiểm tra, rà soát, so sánh, đối chiếu, thống kê các đầu mục thực tế trên giá theo từng kho với các đầu mục đang được quản lý trên phần mềm. Từ đó đưa ra kết quả là danh sách các đầu mục không thuộc về thư viện, đang cho mượn hoặc nhầm chỗ,... Kết quả kiểm kê sẽ cho chúng ta biết được đầy đủ trạng thái của tài liệu trên giá so với phần mềm.

Hy vọng video sẽ giúp ích cho mọi người trong quá trình làm việc cùng KIPOS!


Copyright @2014 HienDai Software Company., JSC. All rights reserved.